REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

§1 Wstęp.
 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę Net-Patron z siedzibą w: 62-023 Kamionki (powiat Poznań), ul. Leśny Zakątek 44 B, NIP: 7811746599 REGON: 300205750, dalej zwaną Wykonawcą.

 Definicja Umowy:

Treść Ogólnych Warunków Umowy i Zamówienia, po złożeniu przez strony podpisów na Zamówieniu, tworzą całość umowy. Umowę równoważną formie pisemnej stanowią również podpisane przez strony egzemplarze Zamówienia, które zostały przesłane wzajemnie za pośrednictwem faksu, oświadczenia woli przesłane wzajemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz oświadczenia woli zarejestrowane za pomocą urządzeń audio.

Zamawiający zleca Wykonawcy, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umowy oraz w Zamówieniu, jedną z poniższych opcji lub opcje połączone, co dalej będzie zwane Usługą:

– opublikowanie na stronie internetowej www.net-patron.pl informacji dostarczonych przez Zamawiającego zwanych reklamą,

– zaprojektowanie, uruchomienie i prowadzenie strony internetowej,

– prowadzenie kampanii reklamowych na portalach internetowych, zwłaszcza na tak zwanych portalach społecznościowych, w imieniu Zamawiającego,

– prowadzenie kampanii reklamowych w wyszukiwarkach internetowych, zwłaszcza w Google.pl, w imieniu Zamawiającego.

§2 Podstawowe obowiązki Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, do:
a) przygotowania projektu Usługi (jeżeli Zamawiający nie dostarcza własnego projektu),
b) opublikowania Usługi zgodnie z ustalonym terminem,
c) wykonania Usługi w jak najwyższej oferowanej jakości,
d) wykonania Usługi zgodnie z ustaleniami zawartymi w Zamówieniu, 
e) utrzymywania Usługi przez okres 12 miesięcy od daty publikacji (lub inny termin uzgodniony w Umowie).

§3 Podstawowe obowiązki Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi, a w tym do:
a) dostarczenia projektu Usługi lub materiałów potrzebnych do jej wykonania w terminie 14 dni od zawarcia Umowy,
b) informowania Wykonawcy o zmianie danych określonych w Umowie lub projekcie usługi w terminie umożliwiającym dokonanie korekt,
c) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości i na zasadach wynikających z Umowy.

§4 Płatności.
4.1. Jeżeli strony umowy nie ustaliły inaczej w Zamówieniu, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za usługę w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
4.2. Za datę zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Wykonawcy. 
4.3. W przypadku płatności ratalnej, gdy Zamawiający zalega z zapłatą co najmniej jednej raty, Wykonawca ma prawo postawić w stan wymagalności całą pozostałą do zapłaty część należności wynikającej z umowy.
4.4. Niedostarczenie przez Zamawiającego materiałów do wykonania Usługi nie zwalnia z obowiązku zapłaty. W takim przypadku Wykonawca wykonuje usługę na podstawie danych wynikających z Zamówienia.

§5 Treść i forma Reklamy.
5.1. Wykonawca może odmówić zamieszczenia jakiejkolwiek części usługi, jeżeli jego zdaniem nie spełnia wymagań technicznych albo jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
5.2. Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Wykonawcę, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usługi i danych w niej zawartych w innych produktach niż objęte Umową, a także w celach marketingowych lub w innych celach prawem dozwolonych. 

§6 Odpowiedzialność Wykonawcy.
6.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za błędy dotyczące druku, pominięcia w usługach w stosunku do zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu lub dostarczonego wzoru.  W przypadku zaistnienia błędów lub pominięć, o ile nie będą one możliwe do usunięcia, odpowiedzialność Wykonawcy będzie proporcjonalna do obniżenia wartości Usługi z tego tytułu.
6.2. Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy związana z Umową ograniczona jest do wartości danej usługi określonej w Umowie i nie może być wyższa od kwoty należności faktycznie otrzymanej od Zamawiającego za daną usługę.
6.3. Aby rozpocząć proces reklamacji umowy, o którym mowa w punktach 6.1. i 6.2. Zamawiający zobowiązany jest przesłać wiadomość mailową na adres biuro@net-patron.pl. W tytule maila należy wpisać „reklamacja do zamówienia nr (podać nr zamówienia nadany przy zawieraniu umowy)”. W treści maila należy dokładnie opisać przedmiot i przyczynę reklamacji. Reklamacje niespełniające tej formy uznawane będą za bezzasadne.
6.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej złożenia.
6.5. Złożenie reklamacji nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Żadne warunki umowy nie ulegają zmianie ze względu na złożoną reklamację, chyba że Wykonawca uzna inaczej po rozpatrzeniu reklamacji.
6.6. O skutku rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuję Zamawiającego przesyłając informację zwrotną na adres mailowy, z którego Zamawiający rozpoczął proces reklamacji.
6.7. Zamawiający ma prawo do edycji danych zawartych w usłudze w każdej chwili trwania umowy.
6.8. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Wykonawca może publikować usługi osób trzecich prowadzących działalność w takim samym zakresie i branży jak Zamawiający. 

§7 Odpowiedzialność Zamawiającego.
Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw podmiotów trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej (w tym do nazw handlowych, wzorów, znaków towarowych) związanych z opublikowaniem Reklamy zgodnie z Umową.

§8 Odstąpienie od Umowy.
8.1. Wykonawca może odstąpić od Umowy przed publikacją usługi, a zwłaszcza w przypadku, gdy Zamawiający ma wobec niego jakikolwiek wymagalny dług.
8.2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy w ciągu 5 dni kalendarzowych od zawarcia umowy bez podania przyczyny.
8.3. Odstąpienie od umowy po przekroczeniu terminu, o którym mowa w punkcie 8.2, jest bezskuteczne i nie ma mocy prawnej (Umowa pozostaje w mocy, a Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty pełnej wartości wynikającej z Umowy).
8.4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno mieć, pod rygorem nieważności, formę pisemną i być przesłane listem poleconym. Dla zachowania terminu, o którym mowa w § 8.2. wystarczy wysłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy wskazany na Zamówieniu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

§9 Postanowienia końcowe
9.1. Umowa zawiera całość uzgodnień Stron i wyklucza wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne uzgodnienia poczynione przez przedstawicieli Stron w trakcie negocjacji jej warunków.
9.2. W razie jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszych Ogólnych Warunków Umowy a treścią Zamówienia, za wiążące Strony uznają postanowienia Zamówienia.
9.3. Wszelkie oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem dokumentów składających się na Umowę oraz uzgodnień treści i formy usługi.
9.4. Dane osoby upoważnionej do zawarcia Umowy będą przetwarzane przez Wykonawcę w celu ułatwienia kontaktów z Zamawiającym. Wykonawca zastrzega sobie również prawo do przekazania powyższych danych firmie windykacyjnej w przypadku zlecenia jej dochodzenia należności wynikających z Umowy celem ułatwienia kontaktów z przedstawicielami Zamawiającego.
9.5. Wykonawca ma prawo w każdym czasie dokonać zmian niniejszego regulaminu.

9.7. Aktualna treść regulaminu znajduje się na stronie www.net-patron.pl/umowa